Free open Job in Wales Student Experience Officer at Higher Education Funding Council for Wales

HEFCW is recruiting for a Student Experience Officer working within the Strategic Development team. You will support other HEFCW staff in a range of policy areas relating to the student experience. This includes learning and teaching; quality assurance; student experience, and skills and employability. You will analyse data, draft reports, organise events, provide secretariat support for meetings and support staff in developing and implementing policy. 

Educated to degree level (or equivalent), you will have a proven track record of organisational and administrative skills, ideally within the higher education or public sector. You will also have strong numeracy skills, problem solving and analytical skills and IT skills, along with effective communication skills both orally and in writing. You will be a team player, who is able to develop and maintain good working relationships with staff, and with the ability to manage and prioritise a diverse workload. The ideal candidate will have this range of skills, together with an interest in higher education policy more broadly, and an ability to work effectively within and across teams, sometimes to tight deadlines.

For more information and a full job description, please click Apply.

HEFCW warmly welcomes applications from all sections of the community and is pleased to accept application forms in Welsh and English. Appointments will be made on merit.

Mae CCAUC yn recriwtio Swyddog Profiad Myfyrwyr i weithio yn y tîm Datblygiad Strategol. Byddwch yn cefnogi staff eraill CCAUC mewn amrywiaeth o feysydd polisi perthnasol i brofiad myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys dysgu ac addysgu; sicrwydd ansawdd; profiad myfyrwyr, a sgiliau a chyflogadwyedd. Byddwch yn dadansoddi data, drafftio adroddiadau, trefnu digwyddiadau, darparu cefnogaeth ysgrifenyddol ar gyfer cyfarfodydd a chefnogi staff i ddatblygu a gweithredu polisïau.

Wedi’ch addysgu hyd at lefel gradd (neu gyfatebol), bydd gennych enw da am sgiliau trefnu a gweinyddol, yn ddelfrydol ym maes addysg uwch neu yn y sector cyhoeddus. Bydd gennych hefyd sgiliau rhifedd cadarn, sgiliau datrys problemau a dadansoddi, a sgiliau TG, ynghyd â sgiliau cyfathrebu effeithiol ysgrifenedig ac ar lafar. Byddwch yn aelod da o dîm sy’n gallu datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith da gyda staff, ac yn gallu rheoli a blaenoriaethu baich gwaith amrywiol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol yr amrywiaeth yma o sgiliau, a hefyd diddordeb mewn polisi addysg uwch yn ehangach, a gallu i weithio’n effeithiol ar draws ac oddi mewn i dimau, gan gadw at amserlenni tynn ar adegau.

Am fwy o wybodaeth a disgrifiad swydd llawn, cliciwch ar Ymgeisio.

Mae CCAUC yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned ac yn falch o dderbyn ffurflenni cais yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Penodir ymgeiswyr ar sail eu rhinweddau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here