Free open Job in Wales Research Assistant in SurBE SmartExpertise at Cardiff Metropolitan University

Location:                 Cardiff, with travel in Wales and the UK

Tenure:                   Fixed Term Contract for 18 months, with a possibility of a 6 month extension

The project is part of the Sustainable and Resilient Built Environment (SuRBe) group: https://surbe.org/, in partnership Linc-Cymru Housing Association, and Wales and West Housing Association.

Role Summary:

The role is to contribute industrial and/or research expertise to aspects of the project and engage in literature reviews related to building fire performance, and co-author academic papers, conference presentations and reports.

To contribute to the further development of the BFS&R Protocol and the research project, and the implementation, analysis and reporting on test results in specialised dwelling case studies around Wales. Plus, train staff in the use of the protocol. In addition, to contribute to the commercialization of the protocol.

To ensure confidentiality about project ideas and technologies is maintained, and to maintain professional standards in dealings with external parties.

To contribute to populating and maintaining a range of databases to store project information regarding the technical aspects of the research such as designs, diagrams, data files and technical plans. Plus completing and collating timesheets.

To contribute to the engagement with the UK fire safety industry and key stakeholders in the development and dissemination of the work.

Closing Date: 16:30, 6 September 2018

To view the full Job Description and Person Specification, please click here.

*****

Teitl y Swydd:         Cynorthwyydd Ymchwil yn SuRBE SmartExpertise

Rhif y Swydd:       V868

Adran:                    Technoleg a Dylunio Pensaernïol a Dylunio Cynhyrchion, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Lleoliad:                 Caerydd ynghyd â theithio yng Nghymru a’r DU

Cyflog:                   £24,285 – £28,936

Contract:               Tymor Penodol 18 mis gydag estyniad posib o 6 mis

Crynodeb o’r Rôl:

Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu arbenigedd diwydiannol a/neu ymchwil i agweddau o’r prosiect ac yn ymgymryd ag adolygiadau o’r llenyddiaeth sy’n ymwneud â pherfformiad adeiladau pan fydd tân, a chyd-ysgrifennu papurau academaidd, cyflwyniadau ac adroddiadau cynadleddau.

Cyfrannu i ddatblygiad pellach y Protocol BFS&R a’r prosiect ymchwil, a gweithredu, dadansoddi ac adrodd ar ganlyniadau profion mewn astudiaethau achos trigfannau arbenigol ar draws Cymru, ynghyd â hyfforddi staff i ddefnyddio’r protocol a chyfrannu hefyd i fasnacheiddio’r protocol.

Sicrhau y cedwir cyfrinachedd o ran syniadau a thechnolegau’r prosiect a chynnal safonau proffesiynol wrth ymwneud â phartïon allanol.

Cyfrannu i boblogi a chynnal a chadw amrywiaeth o gronfeydd data i storio gwybodaeth oddi ar y prosiect o ran elfennau technegol yr ymchwil megis dyluniadau, diagramau, ffeiliau data a chynlluniau technegol; cwblhau a choladu taflenni amser hefyd.

Cyfrannu i weithio’n agos â diwydiant diogelwch tân y DU ac â rhanddeiliaid allweddol o ran datblygu a lledaenu’r gwaith.

Dyddiad cau: 16:30 06/09/18

I weld y Disgrifiad Swydd lawn a Manyleb y Person cliciwch yma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here