Free open Job in Wales Project Manager at Cardiff Metropolitan University

Job Title: Project Manager

Post Number: HR3770

Department: Business Improvement Services

Location: Llandaff Campus

Grade: 7AB

Salary: £39,609 – £44,559 per annum

Tenure: Fixed Term for 3 years

Hours: 37 hours per week

Role Summary:

The Project Manager will work within Business Improvement Services based in Library and Information Services to be responsible for the overall management, coordination, execution and completion of a varied range of projects. Projects can be wide ranging, including the procurement and/or development of IT systems, but always with the focus on delivering business benefits. The post holder will receive line management supervision from the Programme Manager and they will be responsible for reporting to specific project boards and university Committees and Boards as relevant. They will help develop and promote a centre of excellence to support the successful delivery of projects. They will be expected to manage their time and prioritise their tasks on a day-to-day basis. They will make decisions which impact across the university and decisions which could have significant long term impact.

Principal Duties and Responsibilities:

To assist Project Sponsors in developing business cases for projects for presentation to appropriate Boards. This includes relating the projects to the strategic objectives of the University.

To take responsibility for the definition, documentation and execution of projects, actively overseeing all phases of the project. Identify, assess and manage risks to the success of the project.

To provide effective leadership to the project team ensuring that team members are motivated and developing their skills and experience.

Closing Date: 12.00 GMT on Wednesday 1 May 2019

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Teitl y Swydd: Rheolwr Prosiect

Rhif y Swydd: HR3770

Adran: Gwasanaethau Gwella Busnes

Lleoliad: Campws Llandaf

Graddfa: 7AB

Cyflog: £39,609 – £44,559 y flwyddyn

Daliadaeth: Tymor Penodol am 3 blynedd

Oriau: 37 awr yr wythnos  

Crynodeb o’r Rôl:

Bydd y Rheolwr Prosiect yn gweithio o fewn y Gwasanaethau Gwella Busnes a leolir yn y Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth i fod yn gyfrifol am reoli, cydlynu, gweithredu a chwblhau amrediad eang o brosiectau. Gall y prosiectau fod yn eang eu hystod, gan gynnwys caffael a / neu ddatblygu systemau TG, ond gyda’r ffocws bob amser ar gyflenwi buddion busnes. Bydd deiliad y swydd yn derbyn goruchwyliaeth rheoli llinell gan y Rheolwr Rhaglen ac fe fyddan nhw’n gyfrifol am adrodd i fyrddau prosiect penodol a Phwyllgorau a Byrddau prifysgol fel sy’n berthnasol. Fe fyddan nhw’n helpu i ddatblygu a hyrwyddo canolfan rhagoriaeth i gefnogi cyflenwi prosiectau’n llwyddiannus. Disgwylir iddyn nhw rheoli eu hamseer eu hunain a blaenoriaethu eu tasgau o ddydd i ddydd. Fe fyddan nhw’n gwneud penderfyniadau fydd yn dylanwadu ar draws y brifysgol a phenderfyniadau allai fod ag effeithiau arwyddocaol hir-dymor.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cynorthwyo Noddwyr Prosiectau i ddatblygu achosion busnes ar gyfer prosiectau i’w cyflwyno i’r Byrdau perthnasol. Mae hyn yn cynnwys cysylltu prosiectau gydag amcanion strategol y Brifysgol.

Cymryd cyfrifoldeb dros ddiffinio, dogfennu a gweithredu prosiectau, gan oruchwylio’n weithredol pob cam o’r prosiect. Nodi, asesu a rheoli risgiau i lwyddiant y prosiect.

Rhoi arweinyddiaeth effeithiol i’r tîm prosiect gan sicrhau bod aelodau’r tîm yn cael eu cymell ac yn datblygu eu sgiliau a’u profiad.

Dyddiad cau: 12.00 GMT ar dydd Mercher 1 Mai 2019

Am ragor o wybodaeth am y rôl hon ac i ymgeisio, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/jobs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here