Free open Job in Wales Lecturer in Religious Studies at Bangor University

REF: BU01921

Salary: £33,199 – £39,610 p.a. on Grade 7

Applications are invited for a fixed term lectureship for three years in Religious Studies in the School of History, Philosophy, and Social Science, which is sponsored by ‘Cynllun Grant Sbardun y Coleg Cymraeg Cenedlaethol’. 

We are seeking applicants with a PhD in Religious Studies, with experience of teaching Christianity and Judaism at HE level through the medium of Welsh. The applicant will be able to demonstrate a developing portfolio in scholarship related to teaching and learning, and the potential to complement existing subject specialisms within the School.

Candidates will be expected to teach at undergraduate level, and to teach Welsh medium modules in areas of Christianity and Judaism, religious ethics, the Holocaust, religious education, and Welsh philosophers of religion.

The ability to communicate in Welsh is essential for this position.

The successful candidate will be expected to start on 01 September 2019 and the post is available until 31st July 2022.

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865.

Closing date for applications: 30th June 2019.

Committed to Equal Opportunities

CYF: BU01921

Cyflog: £33,199 – £39.610 y.f. ar Raddfa 7

Gwahoddir ceisiadau am swydd darlithydd am gyfnod penodol o dair blynedd mewn Astudiaethau Crefyddol yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas, a noddir gan Cynllun Grant Sbardun y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â PhD mewn Astudiaethau Crefyddol, gyda phrofiad o addysgu am Gristnogaeth ac Iddewiaeth ar lefel addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd yr ymgeisydd yn gallu dangos portffolio sy’n datblygu o ran ysgolheictod sy’n gysylltiedig ag addysgu a dysgu, a photensial i ychwanegu at arbenigeddau pynciol presennol yr Ysgol.

Disgwylir i ymgeiswyr addysgu ar lefel israddedig, ac i ddysgu modiwlau cyfrwng Cymraeg ym meysydd Cristnogaeth ac Iddewiaeth, moeseg grefyddol, yr Holocost, addysg grefyddol, ac athronwyr crefydd yng Nghymru.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ar 01 Medi 2019 a bydd y swydd ar gael tan 31 Gorffennaf 2022.

Gwahoddir ceisiadau drwy ein gwefan recriwtio ar-lein yn jobs.bangor.ac.uk yn unig. Fodd bynnag, os oes gennych broblemau mynd at y wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 30 Mehefin 2019.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here