Free open Job in Wales Lecturer in Law at Cardiff Metropolitan University

Location: Cardiff School of Management
Grade: 7AB   
Salary: £39,609 – £44,559 Per annum
Hours: Full time/part time
Tenure: Permanent

Role Summary:

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s Strategic Plan 2017/18 – 2022/23.

Cardiff School of Management’s Department of Business Studies is introducing an innovative Qualifying law degree (LLB) in 2020 and is seeking to appoint 2.5 Lecturers in Law. Applications are welcome from outstanding candidates with teaching and research interests in any of the foundational subjects, however, candidates must be able to lead pedagogical thinking and deliver inspiring teaching. Successful candidates will be able to contribute to teaching across all core areas of the undergraduate provision, in particular Contract, Equity and Trusts, Land Law, Alternative Dispute Resolution and Commercial Law

Significant experience of teaching LLB students would be particularly welcomed, as would experience of teaching international cohorts. In addition, the team contributes modules to a range of programmes in the School from undergraduate through to Masters Level and has a range of PhD students.

Teaching and learning support

 • Design teaching material and deliver either across a range of modules or within a subject area.
 • Use appropriate teaching, learning support and assessment methods.
 • Supervise student projects, and/or e.g. field trips and, where appropriate, placements.
 • Identify areas where current provision is in need of revision or improvement.
 • Contribute to the planning, design and development of objectives and material.
 • Set, mark and assess work and examinations and provide feedback to students.

Research and scholarship

 • Engage in subject, professional and pedagogy scholarly activity/research as required to support teaching activities.
 • Participate in individual or collaborative scholarly projects.
 • Support the identification of sources of funding and contribute to the process of securing funds for own scholarly activities.
 • Extend, transform and apply knowledge acquired from scholarship to teaching and appropriate external activities.
 • Develop and produce learning materials and disseminate the results of scholarly activity.

Communication

 • Routinely communicate complex and conceptual ideas.

Liaison and networking

 • Participate in and help develop internal and external networks for the benefit of Cardiff Metropolitan University in the areas of teaching and scholarship.

Managing people

 • Mentor colleagues with less experience and advise on personal development.
 • Depending on the area of work, could be expected to supervise the work of others.
 • Co-ordinate the work of others to ensure modules are delivered to the standards required.

Teamwork

 • Act as a responsible team member, leading where agreed, and develop productive working relationships with other members of staff.
 • Collaborate with colleagues to identify and respond to students’ needs.

Pastoral care

 • Act as a module tutor.
 • Be responsible for the pastoral care of students within a specified area.

Initiative, problem-solving and decision-making

 • Identify the need for developing the content or structure of modules with colleagues and make proposals on how this should be achieved.
 • Develop ideas for promoting the subject:

e.g.   Develop ideas and find ways of disseminating and  

         applying the result of scholarship.

e.g.   Responsibility for the design and delivery of own

         modules and assessment methods.

e.g.   Collaborate with colleagues on the implementation of

         assessment procedures.

e.g.   Advise others on strategic issues such as student 

         recruitment and marketing.

e.g.   Contribute to the accreditation of courses and quality

         control processes.

e.g.   Tackle issues affecting the quality of delivery within scope

         of own level of responsibility, referring more serious

         matters to others, as appropriate.

Planning and managing resources

 • As module leader or tutor, co-ordinate with others (such as support staff or academic colleagues) to ensure student needs and expectations are met.
 • Manage projects relating to own area of work and the organisation of external activities such as placements and field trips.
 • Participating in developing ideas for generating income.
 • Be responsible for administrative duties in areas such as admissions, time-tabling, examinations, assessment of progress and student attendance.

Sensory, physical and emotional demands.

 • Balance the pressures of teaching and administrative demands and competing deadlines.

Work environment

 • Within the context of Cardiff Metropolitan University’s H&S policy, depending on area of work and level of training received, may be expected to conduct risk assessment and take responsibility for the health and safety of others.

Expertise

 • Possess sufficient breadth or depth of specialist knowledge in the discipline to develop teaching programmes and the provision of learning support.
 • Use a range of delivery techniques.

Education and Qualifications (Essential)       

PhD or other doctoral award.

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within a 3 year period.

Education and Qualifications (Desirable)

Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme.

Membership of a professional body.

Knowledge (Essential)

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

Evidence of undertaking continuous professional development (CPD).

A sound understanding of pedagogy.

A sound understanding of research/enterprise and scholarly activity.

Skills and Abilities Relating to Role (Essential)

Ability to design teaching and learning material.

Ability to employ appropriate assessment methods.

Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the development of other school activities.

Ability to undertake administrative duties in an accurate and timely fashion.

Ability to plan workloads and projects and manage resources effectively.

Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem solving skills to improve performance.

Ability to take responsibility for a number of key areas such as module tutor, research supervision at undergraduate level.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations, reports, learning materials, results of scholarly activity, feedback etc.

Ability to develop productive working relationships as part of a professional team.

Ability to work collaboratively through the development of appropriate partnerships

Experience Paid/Unpaid (Essential)

Experience of teaching/scholarly activity or equivalent.

Experience of attracting or generating funds/income through a variety of sources.

Experience of working with others in a supervisory/guiding/supporting/mentoring capacity.

Experience Paid/Unpaid (Desirable)

Experience of teaching and scholarship in Higher Education.

Other Requirements (Essential)

Ability to demonstrate a commitment to Equality and Diversity, Health and Safety, Quality Standards.

Closing Date: Thursday 30th May 2019

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Teitl y Swydd: Darlithydd yn y Gyfraith

Lleoliad: Ysgol Reoli Caerdydd

Gradd:  7AB   

Cyflog: £39,609 – £44,559

Oriau: Amser llawn/rhan-amser

Cyfnod y swydd:    Parhaol

Crynodeb o’r Rôl:

Swydd allweddol yw hon a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol 2017/18 – 2022/23 y Brifysgol.

Mae Adran Astudiaethau Busnes Ysgol Reoli Caerdydd yn cyflwyno gradd arloesol Gymhwyso yn y gyfraith (LLB) yn 2020 ac yn dymuno penodi 2.5 Darlithydd yn y Gyfraith. Croesewir ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr eithriadol sydd â diddordebau addysgu ac ymchwil mewn unrhyw rai o’r pynciau sylfaenol, ond mae’n rhaid i ymgeiswyr allu arwain meddwl pedagogaidd ac addysgu mewn modd sy’n ysbrydoli. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu cyfrannu at addysgu ar draws holl feysydd craidd y ddarpariaeth i israddedigion, yn arbennig y Gyfraith Contractau, Ecwiti ac Ymddiriedolaethau, y Gyfraith Tir, Dull Amgen o Ddatrys Anghydfodau a’r Gyfraith Fasnachol

Byddai profiad sylweddol o addysgu myfyrwyr LLB yn cael ei groesawu’n arbennig, fel y byddai profiad o addysgu carfannau rhyngwladol. Yn ogystal, mae’r tîm yn cyfrannu modiwlau at ystod o raglenni yn yr Ysgol o lefel israddedig i lefel gradd Meistr ac mae ganddi amrediad o fyfyrwyr PhD.

Cymorth addysgu a dysgu

 • Dylunio deunydd addysgu a’i gyflwyno naill ai ar draws amrediad o fodiwlau neu o fewn maes pwnc.
 • Defnyddio dulliau addysgu, cymorth dysgu ac asesu priodol.
 • Goruchwylio prosiectau myfyrwyr, a/neu e.e. teithiau maes a, lle bo’n briodol, lleoliadau gwaith.
 • Nodi meysydd lle mae angen diwygio neu wella’r ddarpariaeth bresennol.
 • Cyfrannu at gynllunio, dylunio a datblygu amcanion a deunydd.
 • Gosod, marcio ac asesu gwaith ac arholiadau a rhoi adborth i fyfyrwyr.

Ymchwil ac ysgolheictod

 • Cymryd rhan mewn gweithgarwch ysgolheigaidd/ymchwil yn eich pwnc, proffesiynol ac addysgeg yn ôl yr angen i gefnogi gweithgareddau addysgu.
 • Cymryd rhan mewn prosiectau ysgolheigaidd unigol neu ar y cyd.
 • Cefnogi nodi ffynonellau cyllid a chyfrannu at y broses o sicrhau cyllid ar gyfer eich gweithgareddau ysgolheigaidd eich hun.
 • Estyn, gweddnewid a chymhwyso gwybodaeth a geir o ysgolheictod at addysgu a gweithgareddau allanol priodol.
 • Llunio a chynhyrchu deunyddiau addysgu a lledaenu canlyniadau gweithgarwch ysgolheigaidd.

Cyfathrebu

 • Cyfathrebu syniadau cymhleth a chysyniadol fel rhan o’r drefn.

Cydgysylltu a rhwydweithio

 • Cymryd rhan mewn rhwydweithiau mewnol ac allanol er budd Prifysgol Metropolitan Caerdydd, a helpu i’w datblygu, ym meysydd addysgu ac ysgolheictod.

Rheoli pobl

 • Mentora cydweithwyr sydd â llai o brofiad a rhoi cyngor ar ddatblygiad personol.
 • Yn dibynnu ar y maes gwaith, mae’n bosibl y bydd disgwyl i chi oruchwylio gwaith pobl eraill.
 • Cyd-drefnu gwaith pobl eraill er mwyn sicrhau bod modiwlau’n cael eu darparu yn ôl y safonau gofynnol.

Gwaith tîm

 • Gweithredu’n aelod cyfrifol o dîm, gan arwain lle cytunir hynny, a meithrin cysylltiadau gweithio cynhyrchiol ag aelodau staff eraill.
 • Cydweithredu â chydweithwyr er mwyn nodi anghenion myfyrwyr ac ymateb iddynt.

Gofal bugeiliol

 • Gweithredu’n diwtor modiwlau.
 • Bod yn gyfrifol am ofal bugeiliol myfyrwyr o fewn maes penodol.

Blaengaredd, datrys problemau a gwneud penderfyniadau

 • Nodi’r angen i ddatblygu cynnwys neu strwythur modiwlau gyda chydweithwyr a gwneud cynigion am sut y dylid cyflawni hyn.
 • Datblygu syniadau i hyrwyddo’r pwnc:

e.e.   Datblygu syniadau a dod o hyd i ffyrdd o ledaenu a  

         chymhwyso canlyniad ysgolheictod.

e.e.   Cyfrifoldeb dros ddylunio a darparu eich modiwlau

         a’ch dulliau asesu eich hun.

e.e.   Cydweithredu â chydweithwyr ar roi gweithdrefnau

         asesu ar waith.

e.e.   Cynghori eraill ar faterion strategol fel recriwtio myfyrwyr 

         a marchnata.

e.e.   Cyfrannu at achredu cyrsiau a phrosesau rheoli ansawdd.

e.e.   ymdrin â materion sy’n effeithio ar ansawdd darpariaeth o fewn cwmpas eich lefel cyfrifoldeb eich hun, gan atgyfeirio materion mwy difrifol at eraill, fel y bo’n briodol.

Cynllunio a rheoli adnoddau

 • Fel arweinydd modiwl neu diwtor, cyd-drefnu ag eraill (fel staff cymorth neu gydweithwyr academaidd) i sicrhau bod anghenion a disgwyliadau myfyrwyr yn cael eu diwallu.
 • Rheoli prosiectau mewn perthynas â’ch maes gwaith eich hun a threfnu gweithgareddau allanol fel lleoliadau a theithiau maes.
 • Cymryd rhan mewn datblygu syniadau ar gyfer generadu incwm.
 • Bod yn gyfrifol am ddyletswyddau gweinyddol mewn meysydd fel derbyniadau, llunio amserlenni, arholiadau, asesu cynnydd a phresenoldeb myfyrwyr.

Galwadau synhwyraidd, corfforol ac emosiynol

 • Cydbwyso pwysau addysgu a galwadau gweinyddol a dyddiadau terfyn cydamserol.

Yr amgylchedd gwaith

 • O fewn cyd-destun polisi Iechyd a Diogelwch Prifysgol Metropolitan Caerdydd, yn dibynnu ar y maes gwaith a lefel yr hyfforddiant a dderbynnir, efallai y disgwylir i chi gynnal asesiad risg a chymryd cyfrifoldeb dros iechyd a diogelwch pobl eraill.

Arbenigedd

 • Meddu ar wybodaeth arbenigol fanwl a chadarn yn y ddisgyblaeth i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.
 • Defnyddio ystod o dechnegau cyflwyno.

Addysg a Chymwysterau (Hanfodol)

PhD neu ddyfarniad doethuriaethol arall.

Gallu i gyflawni Statws Cymrodor fel rhan gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn cyfnod o 3 blynedd.

Addysg a Chymwysterau (Dymunol)

Statws Cymrodor fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch.

Aelodaeth corff proffesiynol.

Gwybodaeth (Hanfodol)

Lefel dda o wybodaeth sy’n berthnasol i’r pwnc a’r maes proffesiynol.

Tystiolaeth o ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg

Dealltwriaeth gadarn o weithgarwch ymchwil/blaengaredd ac ysgolheictod.

Sgiliau a Galluoedd mewn Perthynas â’r Rôl (Hanfodol)

Gallu i ddylunio deunydd addysgu a dysgu.

Gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Gallu i gyfrannu at gyflawni Cynllun Datblygu’r Ysgol a datblygiad gweithgareddau eraill yr ysgol.

Gallu i ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol mewn modd cywir ac amserol.

Gallu i gynllunio beichiau gwaith a phrosiectau a rheoli adnoddau’n effeithiol.

Gallu i nodi meysydd i’w gwella a defnyddio blaengaredd a sgiliau datrys problemau i wella perfformiad.

Gallu i gymryd cyfrifoldeb dros nifer o feysydd allweddol fel tiwtor modiwl, goruchwylio ymchwil ar lefel israddedig.

Gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ddulliau – cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar y canfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac at.

Gallu i feithrin cysylltiadau gweithio cynhyrchiol fel rhan o dîm proffesiynol

Gallu i weithio’n gydweithredol ar brosiectau ymchwil drwy ddatblygiad partneriaethau priodol

Profiad am Dâl/yn Ddi-dâl (Hanfodol)

Profiad o addysgu / ymchwil neu brofiad cyfatebol.

Profiad o ddenu neu eneradu arian/incwm drwy amrywiaeth o ffynonellau.

Profiad o weithio gydag eraill mewn rhinwedd goruchwylio/arwain/cefnogi/mentora.

Profiad am Dâl/yn Ddi-dâl (Dymunol)

Profiad o addysgu ac ymchwil mewn Addysg Uwch.

Gofynion Eraill (Hanfodol)

Gallu i ddangos ymrwymiad i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, Iechyd a Diogelwch, Safonau Ansawdd.

Dyddiad Cau: Dydd Iau 30 Mai 2019

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais, ewch i:

www.cardiffmet.ac.uk/jobs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here