Free open Job in Wales Knowledge Transfer Officer at Glyndwr University

Location: Wrecsam/Wrexham

Salary: £29,515 to £34,189 per annum pro rata

Closing Date: Sunday 30 September 2018

Reference: 1819015

Temporary position until January 2020, Part time 22.2 hours per week 

Wrexham Glyndwr University has secured project funding until 2020 and to establish a collaboration between Higher Education and Further Education in the North East and North West of Wales. The project will create two Knowledge Transfer Hubs which will focus on delivering a more co-ordinated approach to support industry in business growth and innovation.

The projects aim is to increase collaboration, innovation, knowledge sharing and Academic and industry partnerships across North Wales.

The Knowledge Transfer Officer within Wrexham Glyndwr University is an integral role, which will have responsibility for promoting the project across North East Wales, will initiate and develop relationships, and be a key contact for businesses, individuals and stakeholders.

The role holder with be part office based in Wrexham, part off-site, travelling across North Wales visiting businesses/stakeholders, attending events and promoting the project at exhibitions. The post holder will also organise Knowledge Exchange events to bring businesses and academia together.

For further information about the work taking place in Wrexham Glyndwr University, see: www.glyndwr.ac.uk

For further details please contact Laura Gough, email: l.gough@glyndwr.ac.uk

The ability to communicate in Welsh is desirable for this post.

Swydd dros dro hyd at fis Ionawr 2020, rhan amser 22.2 awr yr wythnos

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam wedi sicrhau cyllid am brosiect hyd at 2020 ac i sefydlu gweithio ar y cyd rhwng Addysg Uwch ac Addysg Bellach yng Ngogledd Ddwyrain a Gogledd Orllewin Cymru. Bydd y prosiect hwn yn creu dwy Ganolfan Trosglwyddo Gwybodaeth a fydd yn canolbwyntio ar gyflwyno dulliau gweithredu mwy cydlynol i gefnogi diwydiant o ran twf busnes ac arloesedd.

Nod y prosiect yw cynyddu gweithio ar y cyd, arloesedd, rhannu gwybodaeth a phartneriaethau rhwng y byd Academaidd a diwydiannau ledled Gogledd Cymru.

Bydd y Swyddog Trosglwyddo Gwybodaeth o fewn Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn rôl gyfannol, a fydd â chyfrifoldeb dros hyrwyddo’r prosiect ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru, yn dechrau a datblygu perthnasau, a bod yn brif gyswllt i fusnesau, unigolion a rhanddeiliaid.

Bydd deilydd y swydd wedi’i leoli’n rhannol yn y swyddfa yn Wrecsam, ac yn rhannol oddi ar y safle, yn teithio ar draws Ogledd Cymru yn ymweld â busnesau/rhanddeiliaid, mynychu digwyddiadau a hyrwyddo’r prosiect mewn arddangosfeydd. Bydd deilydd y swydd hefyd yn trefnu digwyddiadau Cyfnewid Gwybodaeth i ddod â busnesau a’r byd academaidd ynghyd.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y gwaith sy’n digwydd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, gweler:

www.glyndwr.ac.uk

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Laura Gough, e-bost: l.gough@glyndwr.ac.uk

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

I wneud cais yn Gymraeg, cwblhewch y ffurflen atodedig a’i dychwelyd at jobs@glyndwr.ac.uk

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ni chaiff unrhyw geisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na’r ceisiadau a gyflwynir yn y Saesneg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here