Free open Job in Wales Health & Social Care Tutor/Assessor at Gower College Swansea

Fixed term until July 2022

This is an exciting opportunity for a suitably qualified tutor/assessor to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College. 

Working as part of a team of professional trainers and assessors you will assess, coach and train learners within the working environment in all aspects of Health & Social Care on QCFs, VRQs and taught courses. 

You will work with employers to diagnose and support training solutions to meet the needs of the organisation and assist Assessors and Internal Verifiers in ensuring that all requirements of the External Verifier and awarding bodies are met. 

With a professional approach you will have current knowledge of the Health & Social Care sector and be occupationally competent to deliver and assess QCFs up to Level 3. 

You will possess a level 3 qualification in Health & Social Care or equivalent and ideally hold the A1 Assessor/V1 Internal Verifiers award (TAQA). Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification is essential for this post. 

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the ability to deliver the Health & Social Care framework to a high standard to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner. With attention to detail you will be target driven with a strong focus on quality. 

You will be required to support work-based learners accessing a wide geographical area. 

This post has been deemed Welsh Essential at Level 1 (see Welsh Language Level Descriptors attached to job description) however we would also be interested in candidates who are not at this level but would be willing to work towards it. 

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Full time or Part time hours available.

Please apply via the link.

Mae hwn yn gyfle cyffrous ar gyfer hyfforddwr â chymwysterau addas i ymuno â’n tîm hynod broffesiynol a llwyddiannus, gan weithredu o fewn Hyfforddiant GCS Training, sef braich fasnachol y Coleg.

Gan weithio fel rhan o dîm o hyfforddwyr ac aseswyr proffesiynol, byddwch yn asesu, addysgu a hyfforddi dysgwyr o fewn yr amgylchedd gwaith ym mhob agwedd ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Fframweithiau Credydau a Chymwysterau, Cymwysterau sy’n Gysylltiedig â Galwedigaeth a chyrsiau a addysgir.

Byddwch yn gweithio gyda chyflogwyr i ddiagnosio a chefnogi atebion hyfforddi sy’n bodloni anghenion y sefydliad ac yn helpu Aseswyr a Dilyswyr Mewnol i sicrhau bod holl ofynion y Dilyswr Allanol a’r cyrff dyfarnu yn cael eu diwallu.

Gydag ymagwedd broffesiynol bydd gwybodaeth gyfredol gennych o’r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a byddwch yn gymwys yn alwedigaethol i addysgu ac asesu Fframweithiau Credydau a Chymwysterau hyd at Lefel 3.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu’r cyfwerth ac yn ddelfrydol byddwch wedi ennill dyfarniad A1 Aseswr/V1 Dilyswr Mewnol. Mae Lefel 2 (gradd A-C) neu gymhwyster mathemateg a Saesneg cyfwerth yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig a sgiliau TGD cryf, bydd gennych chi’r gallu i addysgu’r fframwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol i safon uchel er mwyn ysgogi, ysbrydoli a throsglwyddo gwybodaeth i’r dysgwyr. Byddwch yn rhoi sylw i fanylion, yn gweithio i gyrraedd targedau ac yn canolbwyntio ar ansawdd.

Bydd gofyn i chi gefnogi dysgwyr seiliedig ar waith ar draws ardal ddaearyddol eang ac felly mae trwydded yrru a defnyddio car yn ofynion hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc yn disgwyl i’r holl staff rannu’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (CRB blaenorol) yn unol â chanllawiau recriwtio diogel y llywodraeth.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here