Free open Job in Wales Director Pontio Arts/Cyfarwyddwr Celfyddydau Pontio at Bangor University

(English)

Pontio Arts is looking to appoint a dynamic Director to provide inspirational artistic leadership and strategic vision to build and develop the organisation ensuring a sustainable business model that will successfully serve our audiences and community for decades to come.

Our ideal candidate will be an experienced artistic leader with a reputation for making industry respected work and the proven ability to collaborate with a diverse range of practitioners and inspire excellence across all aspects of the department.

A genuine commitment to developing audiences, nurturing and developing artists, innovation in theatre practice, and forming creative and strategic partnerships with other arts organisations combining artistic flair with shrewd financial judgement is also required for this position.

The ability to communicate fluently in Welsh in a wide variety of contexts is essential for this position.

The successful candidate will be expected to commence as soon as reasonably possible.

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865.

Committed To Equal Opportunities

(Cymraeg)

Mae Celfyddydau Pontio yn bwriadu penodi Cyfarwyddwr dynamig i ddarparu arweinyddiaeth artistig ysbrydoledig a gweledigaeth strategol i adeiladu a datblygu’r sefydliad gan sicrhau model busnes cynaliadwy a fydd yn gwasanaethu ein cynulleidfaoedd a’n cymuned yn llwyddiannus am ddegawdau i ddod.

Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn arweinydd artistig profiadol gydag enw da am wneud gwaith sy’n cael ei barchu gan y diwydiant a’r gallu profedig i gydweithio ag ystod amrywiol o ymarferwyr ac ysbrydoli rhagoriaeth ar draws pob agwedd ar yr adran.

Mae ymrwymiad gwirioneddol i ddatblygu cynulleidfaoedd, meithrin a datblygu artistiaid, arloesi mewn ymarfer theatr, a ffurfio partneriaethau creadigol a strategol gyda sefydliadau celfyddydol eraill sy’n cyfuno dawn artistig â barn ariannol aneglur hefyd yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau cyn gynted ag y bo modd.

Gwahoddir ceisiadau drwy ein gwefan recriwtio ar-lein yn jobs.bangor.ac.uk yn unig. Fodd bynnag, os oes gennych broblemau mynd at y wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Wedi ymrwymo i Gyfle Cyfartal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here