Free open Job in Wales Business Analyst (Student Lifecycle Improvement Project) at Cardiff Metropolitan University

Location: Llandaff Campus

Grade: 6AB                   

Salary: £34,189 – 38,460 per annum

Tenure: Fixed term for 3 years

Hours: 37 hours per week          

This job description is indicative, not prescriptive, and the balance of duties will be in accordance with the contract of employment.

Background

Located in an exciting, modern European capital city, Cardiff Metropolitan University is a global university. We are continually investing in our students’ future and provide education and training opportunities that are accessible, flexible and of the highest quality.

The university has been integral to the City of Cardiff since 1865 and we pride ourselves on being a strong, sustainable and student-centred university, focused on the economic, social and cultural wellbeing of Cardiff and southeast Wales; promoting student employability, applied research and knowledge transfer.

We have embarked upon an ambitious change programme designed to ensure that the services are responsive to the evolving needs of its stakeholders. Successful candidates will be able to demonstrate previous experience of change management and a track record at a senior level in a progressive organisation. You will be an ambitious and enthusiastic proponent of modern business practices with well-developed people management expertise and excellent communication skills.

This is an exciting opportunity to influence the development of these services, make a positive impact and further develop your career.

Role Summary:

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s new Strategic Plan 2017/18 – 2022/23. To lead the business analysis activity within the Student Lifecycle Improvement Project.

The Business Analyst will primarily investigate situations, considering business and user perspectives, analyse business problems and processes and evaluate options. They will communicate and validate requirements and recommend solutions. 

To provide training on business analysis tools and techniques for staff within the project team.

To report to specific project boards and university Committees and Boards on business analysis activities.

Closing Date: 12.00 GMT on 21 January 2019

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dadansoddwr Busnes (Prosiect Gwella Cylch Bywyd Myfyrwyr)

Adran: Gwasanaethau Gwella Busnes

Lleoliad: Lleoliad: Campws Llandaf

Gradd: 6AB                        

Cyflog: £34,189 – 38,460 y flwyddyn

Daliadaeth: Cyfnod penodol o 3 blynedd

Oriau: 37 awr yr wythnos

Mae’r disgrifiad swydd hwn yn arwyddol, nid rhagnodol, a bydd cydbwysedd y dyletswyddau yn unol â’r contract cyflogaeth.

Cefndir

Wedi’i lleoli mewn prifddinas gyffrous, fodern Ewropeaidd, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn brifysgol fyd-eang. Rydym yn buddsoddi’n barhaus yn nyfodol ein myfyrwyr ac yn darparu cyfleoedd addysg a hyfforddiant sy’n hygyrch, yn hyblyg ac o’r ansawdd uchaf.

Mae’r brifysgol wedi bod yn rhan annatod o Ddinas Caerdydd ers 1865 ac rydym yn ymfalchïo ar fod yn brifysgol gref, gynaliadwy ac yn un sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr, ar les economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Caerdydd a de-ddwyrain Cymru; yn hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr, ymchwil gymhwysol a throsglwyddo gwybodaeth.

Rydym wedi cychwyn ar raglen newid uchelgeisiol sydd wedi’i chynllunio i sicrhau bod y gwasanaethau’n ymatebol i anghenion esblygu ei rhanddeiliaid. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu dangos profiad blaenorol o reoli newid ac wedi rhedeg gyrfa dda ar lefel uwch mewn sefydliad blaengar. Byddwch yn gynigiwr uchelgeisiol a brwdfrydig ar gyfer arferion busnes modern gydag arbenigedd rheoli pobl sydd wedi datblygu’n dda a sgiliau cyfathrebu rhagorol.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddylanwadu ar ddatblygiad y gwasanaethau hyn, cael effaith gadarnhaol a datblygu eich gyrfa ymhellach.

Crynodeb o’r Rôl

Mae’r rôl hon yn un allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol newydd y Brifysgol ar gyfer 2017/18 – 2022/23. Arwain y gweithgarwch dadansoddi busnes o fewn Prosiect Gwella Cylch Bywyd Myfyrwyr.

Bydd y Dadansoddwr Busnes yn archwilio sefyllfaoedd, ystyried safbwyntiau busnes a defnyddwyr, dadansoddi problemau a phroblemau busnes ac yn gwerthuso’r opsiynau yn bennaf. Bydd yn cyfathrebu a dilysu gofynion ac yn argymell atebion.

Rhoi hyfforddiant ar gyfarpar a thechnegau dadansoddi busnes i’r staff o fewn tîm y prosiect.

Adrodd yn ôl i fyrddau prosiectau penodol a Phwyllgorau a Byrddau’r brifysgol ar weithgarwch dadansoddi busnes.

Dyddiad cau: 12.00 GMT ar 21 Ionawr 2019

Am ragor o wybodaeth am y rôl hon ac i ymgeisio, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/jobs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here